Regulamin ECO Zakopane

REGULAMIN PRZYZNAWANIA CERTYFIKATU ECO ZAKOPANE

§1
Postanowienia ogólne

 

 1. Certyfikat ECO ZAKOPANE jest certyfikatem ekoturystyki przyznawanym obiektom hotelarskim w ramach ekologizacji usług hotelarskich na terenie gminy Zakopane w ramach Projektu ECO Zakopane – Ekologiczna Certyfikacja Obiektów dofinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą z Zakopanego. Grant realizowany z projektu Nasze Powietrze Krakowskiego Alarmu Smogowego.
 2. Operatorem certyfikatu jest Tatrzańska Izba Gospodarcza z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 34-500, zwana dalej Operatorem.
 3. Celem certyfikacji jest promocja ekologicznych usług hotelarskich poprzez wprowadzenie wysokich standardów ekologicznych i etycznych oraz realizację zasad zrównoważonego rozwoju turystyki z jednoczesną promocją obiektów o standardzie eko i przedsięwzięć w ramach projektu. 
 4. Certyfikacja odbywa się w ramach naborów, których zasady określone zostaną każdorazowo poprzez ogłoszenie.
 5. Certyfikat jest bezpłatny i przyznawany na okres 2 lat od daty jego nadania przez Kapitułę. Po upływie tego okresu obiekt hotelarski może ubiegać się o powtórne jego nadanie.
 6. Kapituła może przyznać promesę otrzymania certyfikatu określającą termin i zakres prac koniecznych do wykonania aby otrzymać certyfikat.
 7. Promesa może być przyznana na nie dłużej  niż 1 rok. Po tym okresie obiekt hotelarski musi poddać się ocenie.
 8. Ocenie poddawany jest cały obiekt hotelarski z jego infrastrukturą oraz ofertą turystyczną, a nie tylko jedna czy wybrane usługi.
 9. Obiekt hotelarski, który otrzyma Certyfikat będzie mógł posługiwać się nim w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Użycie znaku powinno odbywać się zgodnie z identyfikacją graficzną (Załącznik nr 1 ) wyłącznie w okresie jego ważności.
 10. Obiekt hotelarski, który przejdzie proces certyfikacji, otrzyma Certyfikat i zostanie włączony do bazy obiektów certyfikowanych.
 11. Obiekty, które zostaną włączone do bazy zostaną objęte pakietem działań promocyjnych prowadzonych przez Operatora i jego partnerów.

 

§2
Organy certyfikujące

 

 1. Organem przeprowadzającym audyt wstępny i certyfikujący jest Komisja Certyfikująca lub Kapituła.
 2. Organem przyznającym Certyfikat jest Kapituła Certyfikatu.  W skład Kapituły wchodzi 5 do 8 osób powołanych przez Operatora. 
 3. W skład Komisji Certyfikującej wchodzą członkowie Kapituły oraz inne osoby  delegowane przez Operatora.
 4. Kapituła Certyfikatu przyznaje i odbiera Certyfikat oraz rozstrzyga wszelkie spory związane Certyfikatem.
 5. Udział w Kapitule jest dobrowolny.
 6. Od decyzji Kapituły przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o decyzji. Odwołanie powinno zostać przesłane drogą mailową na adres biuro@tig.zakopane.pl lub na adres Tatrzańska Izba Gospodarcza ul. Kościuszki 15, 34-500 Zakopane. Kapituła ma obowiązek rozpatrzeć odwołanie w terminie 30 dni lub poinformować zainteresowany obiekt hotelarski, o terminie niezbędnym do rozpatrzenia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania nie przewiduje się dalszych kroków odwoławczych. Decyzja Kapituły po procesie odwoławczym jest ostateczna.

 

 

§3
Wymogi w zakresie funkcjonowania i infrastruktury certyfikowanego obiektu

 

 1. W ramach procedury nadawania Certyfikatu zostanie przeprowadzony audyt funkcjonowania i działalności obiektu w oparciu o  kryteria zawarte  w  Załączniku nr.3 ( Kryteria Certyfikacji ) obejmujący w szczególności:
  1. architekturę i otoczenie obiektu,
  2. pokoje i pozostałe pomieszczenia,
  3. infrastrukturę techniczną i działalność operacyjną,
  4. edukację ekologiczną i współpracę z innymi jednostkami,
  5. transport,
  6. informację i promocję.
 2. Audyt zostanie przeprowadzony w oparciu o deklarację  (Załącznik nr 2) wypełnioną wcześniej przez zgłaszający się obiekt hotelarski oraz podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez Komisję Certyfikującą lub Kapitułę.

  

§4
Procedura przyznawania Certyfikatu

 

 1. Obiekt hotelarski zainteresowany przyznaniem Certyfikatu składa:
  1. deklarację  przystąpienia do procesu certyfikacji mailem na adres biuro@tig.zakopane.pl lub pisemnie na adres Tatrzańska Izba Gospodarcza  ul. Kościuszki 15, 34-500 Zakopane.
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w toku procedury certyfikacji i okresie ważności Certyfikatu. Gromadzenie danych osobowych służyć będzie wyłącznie do celów procedury certyfikacyjnej oraz promocji obiektów.
 2. Złożenie deklaracji przystąpienia do procesu certyfikacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 3. Audyt  obiektu hotelarskiego przebiega dwuetapowo:
  1. audyt wstępny przeprowadzony przez Komisję Certyfikującą lub Kapitułę w terminie uzgodnionym z obiektem hotelarskim,
  2. audyt certyfikujący dokonany na podstawie deklaracji i protokołu audytu wstępnego, rekomendacji wynikających z audytu wstępnego i czasie określonym w promesie na dostosowanie się obiektu hotelarskiego do wymogów certyfikacji.
 4.  Audyt wstępny pozwala określić zakres w jakim obiekt spełnia wymagania certyfikatu. Szczegółowe wymagania zostały określone w Złączniku nr 3 (Kryteria Certyfikacji).
 5. Podczas przeprowadzania audytu wstępnego zostaje sporządzony protokół. W przypadku nie spełniania wymogów zostają sporządzone rekomendacje z wytycznymi do realizacji lub stanowiącymi podstawy  ubiegania się o promesę.
 6. Protokół z rekomendacjami doręcza się obiektowi, wskazując czas na usunięcie stwierdzonych uchybień.
 7. Po audycie wstępnym i otrzymaniu rekomendacji obiekt pracuje nad dostosowaniem się do wymogów certyfikatu w terminach wskazanym w  protokole.
 8. Nieusunięcie uchybień w określonym terminie wyklucza obiekt z dalszego procesu certyfikacji o czym Operator zawiadamia pisemnie obiekt hotelarski.
 9. W przypadku niestwierdzenia uchybień podczas audytu wstępnego przystępuje się do procesu certyfikacji.
 10. Termin audytu certyfikującego zostaje ustalony indywidualnie. W jego trakcie weryfikuje się zgodność z warunkami przyznania certyfikatu oraz sporządza protokół.
 11. O przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku o certyfikację zainteresowany zostaje powiadomiony pisemnie, w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji.

 

 §5
Wygaśnięcie i odebranie certyfikatu

 

 1. W przypadku wygaśnięcia certyfikatu obiekt hotelarski zobowiązany jest do usunięcia znaków i informacji wskazujących na jego posiadanie, we wszelkich miejscach i materiałach.
 2. W przypadku potwierdzonych informacji o rażącym niespełnianiu wymogów certyfikatu Kapituła może podjąć decyzję o cofnięciu jego przyznania, która zostanie poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym i wezwaniem do złożenia wyjaśnień w tej sprawie na piśmie.
 3. W przypadku posługiwania się certyfikatem po jego wygaśnięciu lub odebraniu  na obiekt może zostać nałożona kara w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
 4. W razie powstania szkody na rzecz Operatora na skutek posługiwania się certyfikatem przez obiekt hotelarski nie mający ku temu uprawnień bądź ich pozbawiony, Operator może dochodzić naprawienia tej szkody na zasadach ogólnych.

 

§6
Postępowanie odwoławcze

 

 1. Od decyzji Kapituły przysługuje odwołanie wyłącznie w drodze pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia.
 2. Kapituła  rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, w razie jakichkolwiek przeszkód w dotrzymaniu terminu, Kapituła jest zobowiązana do powiadomienia podmiotu o tym fakcie i wskazania innego terminu.
 3. Decyzja Kapituły zostaje dostarczona obiektowi hotelarskiemu na piśmie i ma charakter ostateczny.
 4. W razie braku akceptacji decyzji Kapituły ze strony obiektu hotelarskiego właściwa jest droga postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Operatora.